Direct Conversion with BioSolar Cells (May 13th 2014, 14.00 -18.00)

Direct Conversion logos“Touch the future, fourth generation of green chemistry”

The BioSolar Cells program, a public-private partnership between 9 Dutch Universities and 39 companies, conducts scientific research and industrial implementation in the field of photosynthesis in plants, in micro-organisms and in artificial systems.
Several methods for Direct Conversion to chemical building blocks and fuels have been developed within the program and at this moment we are seeking the active involvement and participation of industry to carry forwards this technology from lab-scale toward full industrial application. The range of possibilities is large, too large. You can influence our priorities in the next program by participating.

Venue: Plant One (Merseyweg 10, 3197 KG Rotterdam Botlek, port number 5210)

Read more about the programme and registration....


Laatste nieuws: Verkenning van een isobutanolraffinaderij voor Rotterdam

Begin februari 2014 verscheen het onderzoeksrapport van een consortium met bedrijven en universiteiten die de kansen voor een isobutanolraffinaderij over de eigen sectorgrenzen heen heeft onderzocht. Isobutanol is een basismolecuul dat voor de productie van tal van ‘groene’ producten kan worden gebruikt. Met subsidie van het Rotterdam Climate Initiative, Topsectorenprogramma (TKI Biobased Economy) van het ministerie van Economische Zaken en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bijdragen van de partners, heeft het  consortium een technologische en economische verkenning uitgevoerd naar de toepassing van biomassa uit suikeroverschot en bietenpulp voor de productie van isobutanol. 

Hoewel de technologische en economische mogelijkheden goed in beeld komen, zijn er met suiker en/of bietenpulp nog geen rendabele business cases te maken, stelt het Iso Butanol Platform Rotterdam - het consortium dat is opgericht om een waardeketen rond isobutanol te ontwikkelen in de regio Rotterdam. De belangrijkste oorzaak is dat er nog te veel enzymen voor de fermentatie gebruikt moeten worden. Dit maakt de productiekosten aanzienlijk hoger.

Voor een kansrijke keten wil het consortium nu andere biomassamaterialen als grondstof voor groene chemie onderzoeken. Daarvoor overhandigde de provincie Zuid Holland aan Deltalinqs een cheque van 1 miljoen euro subsidie uit het programma Kansen voor West, gesteund door de Europese Unie. Het consortium wil nu verdergaan met onderzoek naar lignocellulose uit houtachtige gewassen.

De ontsluiting van lignocellulose is een business case die men binnen 5 jaar denkt te kunnen realiseren. Een alternatieve en mogelijk duurzamere route is de productie van isobutanol met behulp van cyanobacteriën, met CO2 als grondstof. Dat is een BioSolar-technologie die waarschijnlijk pas over tien jaar commercieel toepasbaar zal zijn.

Energie uit zonlicht beter benutten

De zon levert ons energie in overvloed. Energie die we duurzaam kunnen benutten als het ons lukt om die energie effectief op te vangen en vast te leggen. BioSolar Cells is gericht op de verbetering van het systeem waarmee planten, algen en sommige bacteriën de energie uit zonlicht vastleggen. Daarmee levert dit onderzoeksprogramma een bijdrage aan een duurzamer productie van voedsel, energie en groene grondstoffen voor de industrie.

Meer voedsel en duurzame energie

Wereldwijd neemt de vraag naar duurzaam geproduceerde energie en voedsel toe. We moeten immers een antwoord vinden op de gevolgen van een slinkende voorraad fossiele brandstoffen, klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden en toename van de welvaart. De mogelijkheden om het landbouwareaal uit te breiden zijn beperkt. Daarom moeten we het zoeken in een betere benutting van zonne-energie. Terwijl de aandacht daarbij vaak uitgaat naar fotovoltaïsche zonnecellen richt BioSolar Cells zich op nieuwe mogelijkheden met fotobiologische zonnecellen.

Wat is BioSolar Cells?

De zon als duurzame energiebron

In Nederland halen we op dit moment nog geen 10% van onze stroom uit de zon. Volgens Europese afspraken moet Nederland in 2020 circa 35% van zijn stroom uit duurzame bronnen halen. En voor transportbrandstoffen zijn we nog steeds grotendeels afhankelijk van fossiele bronnen, die langzaam maar zeker uitgeput raken. In potentie is de zon onze belangrijkste, duurzame energiebron.

Mogelijkheden van zonne-energie

Algen, planten en kunstmatige bladeren

Algen zijn een goede grondstof voor brandstoffen, voeding en materialen. Daarom doet BioSolar Cells onderzoek naar het efficiënt produceren van algen. Een ander belangrijk deel van het onderzoek gaat over fotosynthese. Kun je fotosynthese in planten verbeteren, dan kun je gewassen sneller laten groeien. BioSolar Cells onderzoekt ook technische systemen die fotosynthese kunnen nabootsen: kunstmatige bladeren.

Onderzoek van BioSolar Cells

Onderwijs

Om innovaties op het gebied van energie kans van slagen te geven besteedt BioSolar Cells veel aandacht aan onderwijsactiviteiten voor het middelbaar-, hogerberoeps- en wetenschappelijk onderwijs. Bijvoorbeeld in de vorm van materiaal voor profielwerkstukken, kleinschalige, in de klas eenvoudig toepasbare experimenten, en speciale programma's voor bachelor en masters opleidingen.

BioSolar Cells en onderwijs

Debat

Energiepolitiek, voedselvoorziening, klimaatverandering en moderne technologie: Allemaal zijn ze onderwerp van maatschappelijk debat. Als op grote schaal gewassen worden geteeld voor de productie van biobrandstoffen, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de voedselvoorziening van arme bevolkingsgroepen en de natuur. Over klimaatverandering en de manier waarop we dat moeten tegengaan bestaan uiteenlopende opvattingen. Dat geldt ook voor het toepassingen van sommige nieuwe technologieën, zoals genetische modificatie en nanotechnologie.

Debat over Biosolar Cells

Deelnemers

Aan BioSolar Cells nemen 8 Nederlandse onderzoekinstellingen en meer dan dertig bedrijven uit buiten- en binnenland deel.

 


Doorzoek de website