Laatste nieuws

17e Internationale Congres Fotosyntheseonderzoek

Op 7 - 12 augustus 2016 wordt in het MECC in Maastricht het 17e Internationale Congres Fotosyntheseonderzoek georganiseerd. BioSolar Cells is sponsor en mede-organisator van het congres. Aan het programma wordt nog gewerkt. Meer informatie is te vinden op een speciale congreswebsite, waar binnenkort de titels van de 28 symposia worden gepubliceerd, en in een aankondiging in Photosynthesis Research.

 

 

 


UvA verleent licentie op nieuwe moleculen voor waterstofproductie

26 april 2016

De Universiteit van Amsterdam heeft het Franse bedrijf PorphyChem de rechten verleend op commercialisatie van nieuwe moleculen voor de productie van waterstof. Onderzoekers van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) ontwikkelden de synthese van zogeheten 'metalloporfyrines', die het mogelijk maken op duurzame wijze waterstof te maken uit water met behulp van zonlicht . PorhyChem uit Dijon heeft meer dan 35 jaar ervaring met porfyrinechemie. Het bedrijf zal de synthese van de nieuwe moleculen opschalen om ze vervolgens te commercialiseren.

De nieuwe moleculen zijn ontwikkeld door promovendus Hung-Cheng Chen van de Molecular Photonics groep van HIMS onder begeleiding van professor Fred Brouwer. Chen promoveerde eerder dit jaar op zijn proefschrift 'Solar fuels via artificial photosynthesis'. Dit onderzoek is gefinancierd door FOM en BioSolar Cells.
Lees meer -->


The Colours of Energy beschikbaar als iBook en voor Kobo

Maandag 7 December 2015

Vanaf vandaag is de essaybundel The Colours of Energy - Essays on the future of energy in society gratis beschikbaar als iBook (voor Apple) en voor e-readers. In 36 essays delen 55 vooraanstaande denkers op het gebied van energie uit de industrie, overheid en wetenschap hun ideeën over een duurzame energievoor-ziening. Zij schrijven onder meer over mobiliteit, biomassa, kernenergie en geopolitieke en ethische aspecten van energiewinning. De bundel is samengesteld door Gert Jan Kramer (Shell, Universiteit van Leiden) en weten-schapsjournalist Bram Vermeer.

Zowel de iBook als de Kobo versie zijn hier te downloaden.


Werkconferentie Topsector Energie, november 2015

Op 5 november organiseerde de TopSector Energie de jaarlijkse Werkconferentie, met dit jaar als motto: “Energie beweegt ons”. Een team van BioSolar Cells was op de conferentie aanwezig met een presentatie over kunstmatige fotosynthese. Bij de stand van het project, waar een prototype van een kunstmatig blad werd getoond, toonden de deelnemers van de conferentie veel interesse.

In een door de organisatie van dit event gemaakt filmpje vertelt René Klein Lankhorst, projectdirecteur van BioSolar Cells, dat er veel partijen nodig zijn om dit prototype in de volgende fase van 5 jaar door te ontwikkelen tot een demonstratiemodel. Daar heb je veel verschillende partijen -industrie, kennisinstellingen en overeid- voor nodig. Het systeem van kunstmatige fotosynthese integreert kennis en technologie op het gebied van energie, chemie en materialen, en werkt eigenlijk over de topsectoren heen. Dat maakt het lastig om relevante partijen bij elkaar te brengen. Het mooie van de werkconferentie was dat al die partijen aanwezig waren.

Energie uit zonlicht beter benutten

De zon levert ons energie in overvloed. Energie die we duurzaam kunnen benutten als het ons lukt om die energie effectief op te vangen en vast te leggen. BioSolar Cells is gericht op de verbetering van het systeem waarmee planten, algen en sommige bacteriën de energie uit zonlicht vastleggen. Daarmee levert dit onderzoeksprogramma een bijdrage aan een duurzamer productie van voedsel, energie en groene grondstoffen voor de industrie.

Meer voedsel, duurzame energie en een biobased economie

Wereldwijd neemt de vraag naar duurzaam geproduceerde energie, voedsel en grondstoffen voor de industrie toe. We moeten immers een antwoord vinden op de milieugevolgen van fossiele brandstoffen (klimaatverandering, vervuiling), de problemen die gepaard gaan met afhankelijkheid van import van energie en grondstoffen uit politiek onstabiele regio’s, een groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden en toename van de welvaart. De mogelijkheden om het landbouwareaal uit te breiden zijn beperkt. Daarom moeten we het zoeken in een betere benutting van zonne-energie. Terwijl de aandacht daarbij vaak uitgaat naar fotovoltaïsche zonnecellen richt BioSolar Cells zich op nieuwe mogelijkheden met fotobiologische zonnecellen.

Wat is BioSolar Cells?

De zon als duurzame energiebron

In Nederland halen we op dit moment nog geen 10% van onze stroom uit de zon. Volgens Europese afspraken moet Nederland in 2020 circa 35% van zijn stroom uit duurzame bronnen halen. En voor transportbrandstoffen zijn we nog steeds grotendeels afhankelijk van fossiele bronnen, die langzaam maar zeker uitgeput raken. In potentie is de zon onze belangrijkste, duurzame energiebron.

Mogelijkheden van zonne-energie

Rechtstreekse conversie van CO2

We hebben schone brandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie nodig. Ook daarbij kan de zon ons helpen. Nu gebeurt dat volop in de vorm van biomassa: organische restproducten uit de bosbouw, landbouw en industrie worden gebruikt als bron van energie en zijn na enige bewerking (bioraffinage) geschikt als bron van een groot aantal chemische componenten. Met BioSolar Cells kunnen we met behulp van energie uit zonlicht water en CO2 ook rechtstreeks omzetten in brand- en grondstoffen. Energetisch gezien is dat gunstiger dan de route via biomassa.

Rechtstreekse conversie van CO2

Algen, planten en kunstmatige bladeren

Algen zijn een goede grondstof voor brandstoffen, voeding en materialen. Daarom doet BioSolar Cells onderzoek naar het efficiënt produceren van algen. Een ander belangrijk deel van het onderzoek gaat over fotosynthese. Kun je fotosynthese in planten verbeteren, dan kun je gewassen sneller laten groeien. BioSolar Cells onderzoekt ook technische systemen die fotosynthese kunnen nabootsen: kunstmatige bladeren.

Onderzoek van BioSolar Cells

Onderwijs

Om innovaties op het gebied van energie kans van slagen te geven besteedt BioSolar Cells veel aandacht aan onderwijsactiviteiten voor het middelbaar-, hogerberoeps- en wetenschappelijk onderwijs. Bijvoorbeeld in de vorm van materiaal voor profielwerkstukken, kleinschalige, in de klas eenvoudig toepasbare experimenten, en speciale programma's voor bachelor en masters opleidingen.

BioSolar Cells en onderwijs

Debat

Energiepolitiek, voedselvoorziening, klimaatverandering, biobased economie en moderne technologie: Allemaal zijn ze onderwerp van maatschappelijk debat. Als op grote schaal gewassen worden geteeld voor de productie van biobrandstoffen, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de voedselvoorziening van arme bevolkingsgroepen en de natuur. Over klimaatverandering en de manier waarop we dat moeten tegengaan bestaan uiteenlopende opvattingen. Dat geldt ook voor het toepassingen van sommige nieuwe technologieën, zoals genetische modificatie en nanotechnologie.

Debat over Biosolar Cells

Deelnemers

Aan BioSolar Cells nemen 9 Nederlandse onderzoekinstellingen en meer dan dertig bedrijven uit buiten- en binnenland deel.

 


Doorzoek de website