Maatschappelijk debat

BioSolar Cells wil een bijdrage leveren aan een duurzame energie- en voedselvoorziening. Of het nu gaat om tomaten die efficiënter zijn geproduceerd, biobrandstof uit algen of een nieuw soort zonnecel, duurzaamheid, voedsel- en energievoorziening zijn onderwerpen waarover de meningen uiteenlopen. Dat geldt ook voor een aantal moderne technologieën waarvan BioSolar Cells zich bedient, zoals de genetische modificatie en de nanotechnologie.

Kosten

Het is een illusie te denken dat we (extreme) klimaatverandering kunnen tegen gaan zonder te investeren in nieuwe technologie. Onderzoekers van het Britse Imperial College hebben becijferd dat de wereldwijde CO2-emissie in 2050 moet zijn teruggebracht tot 15 Gigaton per jaar om binnen de marge van 2 graden opwarming te blijven. De kosten daarvan zullen in 2050 ongeveer 2 triljoen dollar per jaar bedragen, ongeveer 1% van het wereldwijde bruto product.

Lees meer >>

Food versus fuel

Eén van de debatten heeft betrekking op het gebruik van landbouwgrond voor de productie van biobrandstoffen. Bijvoorbeeld het gebruik van maïs voor de productie van bio-ethanol of de teelt van koolzaad en oliepalm voor de productie van biodiesel. Dat gaat ten koste van de voedselproductie. Deze discussie staat bekend als het 'food versus fuel debat'. 

 Lees meer >>

Geopolitiek: verminderde afhankelijkheid

De Europese energievoorziening is voor meer dan de helft afhankelijk van de import van energiebronnen. Ongeveer 35% van de olie en 25% van het gas dat in de EU wordt verbruikt is afkomstig uit Rusland. In 2014, rond de crisis in de Oekraïne, is duidelijk geworden wat de geopolitieke gevolgen zijn van de afhankelijkheid van onze energievoorziening van politiek instabiele regio's. Hoe verminderen we die afhankelijkheid?

Lees meer >>

Biomassa wordt duurder

Door de stijgende vraag naar biomassa voor energietoepassingen, zullen verschillende soorten biomassa rond of na 2020 schaars worden. Dit geldt met name voor grijs afval, GFT-stromen, binnenlands hout en enkele specifieke VGI-stromen. Door de toenemende vraag naar biomassa, zijn prijsstijgingen te verwachten. Deze conclusies zijn afkomstig uit de door ECN uitgevoerde ‘Verkenning naar biomassamarkten’. De onderzoekers geven echter aan dat er weinig cijfers beschikbaar zijn, en dat het gaat om voorzichtige conclusies.
Kijk hier voor het rapport: ECN Verkenning biomassamarkten

Nieuwe generatie biobrandstoffen

Het argument dat de productie van biobrandstoffen ten koste gaat van de productie van voedsel lijkt niet of in mindere mate te gelden voor een nieuwe generatie biobrandstoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van afval van huishoudens, uit de industrie en uit de landbouw (mest, stro). In dat geval worden immers eerst de voedselbestanddelen uit het gewas gewonnen, wat overblijft is grondstof voor de productie van brandstoffen. Nog een stap verder gaat het gebruik van algen, die je kunt kweken in zoutwaterbassins. Je maakt dan geen gebruik meer van landbouwgrond.

Lees meer >>

Biobased of bio inspired?

Er is veel discussie over het gebruik van biomassa voor de productie van energie, vooral wanneer het gaat om het gebruik van zogeheten energiegewassen die daar speciaal voor worden geteeld. Niet alleen is het land dat daarvoor wordt gebruikt hard nodig voor onze groeiende vraag naar voedsel, ook de CO2 balans van dergelijke biomassa lijkt niet altijd gunstig te zijn. Planten zijn immers niet zo efficiënt in het vastleggen van zonne-energie. Daarom zouden energiesystemen die niet zijn gebaseerd op biomassa de voorkeur verdienen, ook systemen die zijn gebaseerd op het principe van de fotosynthese: geïnspireerd door de biologie.

Lees meer >>

Schaliegas is game changer

De Verenigde Staten is hard op weg om zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie en grondstoffen voor de chemische industrie. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de enorme investingen in de winning van schaliegas. Diverse experts beschouwen schaliegas als een game changer. Ondanks veelgehoorde kritiek investeren oliemaatschappijen overal in de wereld in nieuwe olie- en gasbronnen. Met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de investeringen in zonne-energie.

Lees meer >>

Verandering in life style

Hoe we het ook wenden of keren: Met nieuwe technologie alleen gaat het niet lukken om op termijn alle energie die we verbruiken op duurzame wijze te produceren. We zullen ook iets moeten doen aan ons energieverbruik, en dat vergt een aanpassing in de manier waarop we omgaan met energie, in onze life style.

Lees meer >>

 

Centraal of decentraal

In de visie 'Samen sneller duurzaam' beschrijft Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, hoe een duurzaam Nederland er over pakweg veertig jaar uit kan zien en hoe we dat kunnen bereiken. Met alleen nog hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen . Mensen organiseren sommige aspecten van het leven in de vorm van kleinere verbanden. In gemeenschappen en coöperaties wekken bewoners energie op, verzekeren ze zich voor arbeidsongeschiktheid of regelen ze samen de zorg voor de oude dag.

Lees meer >>

Energiebeleid

Het door de overheid gevoerde energiebeleid is in belangrijke mate bepalend voor de verdere ontwikkeling van duurzame energiebronnen en de markt voor duurzame energie. Het Internationaal Energie Agentschap wijst op de aanhoudende overheidssubsidies op fossiele energiebronnen. Volgens Nederlandse energieanalisten gaat er op dit moment in Nederland veel meer overheidssteun naar de fossiele energiemarkt dan naar duurzame energie. En volgens een Europese denktank voor klimaatbeleid zal duurzame electriciteit in 2021 amper duurder zijn dan stroom uit fossiele brandstoffen.

Lees meer >>

Ethiek & filosofie

Het ingrijpen in het DNA van levende wezens en fundamentele processen als fotosynthese kan ethische en filosofische vragen oproepen. Naast vragen uit de zogeheten 'beginselethiek' als: "Hoe ver mogen we daar mee gaan?" betreft het ook vragen uit de 'deugdenethiek', die zich richten op de gevolgen van de ingrepen. Meer filosofisch getint zijn vragen als: "Hoe bepalend is de technologie voor hoe wij energie ervaren en er mee omgaan?".

Lees meer >>

Doorzoek de website