Impact op het milieu

In het maatschappelijk debat over landbouw, energievoorziening, nieuwe technologie en het gebruik van levende organismen is er altijd aandacht voor de effecten op het milieu. Dat kunnen tegelijkertijd positieve en negatieve effecten zijn. De vraag is altijd aan welk type effecten we de meeste aandacht moeten besteden. En hoe kunnen  we mogelijke negatieve effecten voorkomen, of ze op z'n minst zo klein mogelijk houden? Welke kennis hebben we nodig om een goede inschatting en afweging van de milieueffecten te kunnen maken?

Genetisch gemodificeerde algen: Meer kennis over ecologische noodzakelijk

In een essay in het tijdschrift BioScience van augustus 2012  wijzen Allisson Snow en Val Smith erop dat genetische modificatie (GM) de meeste mogelijkheden biedt om de efficiëntie van algenproductie te verbeteren. Volgens de auteurs moeten we niet alleen aandacht besteden aan de kansen die dit biedt voor onder meer de grootschalige productie van biobrandstoffen, maar ook aan de mogelijkheid dat deze gemodificeerde algen ontsnappen en de balans van natuurlijke ecosystemen verstoren. Alhoewel ze kans op schadelijke effecten gering achten, pleiten de auteurs voor onafhankelijk onderzoek naar de overlevingskans en persistentie van genetisch gemodificeerde algen.  

Omdat er naar verwachting ook in Nederland zal worden gewerkt met genetisch gemodificeerde algen heeft de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) onderzoek laten verrichten naar de elementen die van belang zijn voor de milieurisicoanalyse van GM algen en cyanobacteriën. In een signalerende brief bij dit onderzoek stelt ook de COGEM dat er meer onderzoek moet komen dat ondersteunend is aan de milieurisicoanalyse. Dit betreft vooral onderzoek naar de taxonomie en juiste classificatie van algen, naar mogelijke biologische inperkingsmaatregelen, en onderzoek in hoeverre gesloten systemen in de buitenlucht onder de regelgeving voor ingeperkt gebruik kunnen vallen. Tenslotte is onderzoek naar eventuele symbiotische relaties van algen met micro-organismen van belang.

Doorzoek de website