Rechtstreeks conversie van CO2

We hebben schone brandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie nodig. Ook daarbij kan de zon ons helpen. Nu gebeurt dat volop in de vorm van biomassa: organische restproducten uit de bosbouw, landbouw en industrie worden gebruikt als bron van energie en zijn na enige bewerking (bioraffinage) geschikt als bron van een groot aantal chemische componenten. Met BioSolar Cells kunnen we met behulp van energie uit zonlicht water en CO2 ook rechtstreeks omzetten in brand- en grondstoffen. Energetisch gezien is dat gunstiger dan de route via biomassa.

Voor de productie van energie en chemicaliën maken we altijd nog op grote schaal gebruik van fossiele bronnen. Die zijn altijd nog omvangrijk en aantrekkelijk geprijsd. Het gebruik van fossiele bronnen leidt echter tot de uitstoot van CO2, en draagt daarmee bij aan klimaatverandering. Met de zon beschikken we over een enorme, schone en schier oneindige energiebron. In de vorm van PV en zonnecentrales wordt zonne-energie in toenemende mate benut voor het opwekken van elektriciteit. We hebben echter ook schone brandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie nodig. Ook daarbij kan de zon ons helpen.

Nu gebeurt dat volop in de vorm van biomassa: organische restproducten uit de bosbouw, landbouw en industrie worden gebruikt als bron van energie en zijn geschikt als bron van een groot aantal chemische componenten. Energetisch gezien is de conversie van energie uit zonlicht via de route van biomassa echter niet erg gunstig. BioSolar Cells wil een bijdrage leveren aan de verbetering van die conversie door de biomassa- en bioraffinagestap uit het proces te halen door rechtstreekse conversie van energie uit zonlicht in brandstof met behulp van CO2 en water. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het principe van fotosynthese.

Voorbeelden waarbij energie uit zonlicht en CO2 rechstreeks worden geconverteerd in producten zijn:
- In Wageningen wordt gewerkt aan de zogeheten BioCOMET-technologie voor rechtstreekse conversie van CO2 en elektriciteit in methanol;
- Binnen het BioSolar Cells programma worden er op basis van kennis van fotosynthese, lichtgevoelige materialen, katalyse en nanotechnologie ‘kunstmatige bladeren’  ontwikkeld. Dat zijn microreactoren die energie uit zonlicht benutten voor het splitsen van water in zuurstof en waterstof;
- Ook binnen het BioSolar Cells programma wordt gewerkt aan het genetisch programmeren van fotofermentatiesystemen in cyanobacteriën die zorgen voor optimale benutting van de energie voor de productie van diverse eindproducten.

Doorzoek de website