Waarom is duurzame zonne-energie nodig?

We hebben steeds meer energie en voedsel nodig. Dat komt omdat de wereldbevolking groeit en en daarmee ook de welvaart. Dit kan alleen als we energie en voedsel duurzaam produceren. Dat wil zeggen: met minder afval en minder uitstoot van CO2.  De zon is een energiebron die aan die voorwaarden voldoet.

Sinds 1950 is de wereldbevolking in omvang meer dan verdubbeld. In 2011 staat de teller op 7 miljard mensen. De Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties verwacht dat die groei zal doorzetten tot bijna 9 miljard mensen in 2050. Het grootste deel van die groei zal plaatsvinden in Afrika. In totaal verwacht men dat in 2025 ongeveer 6,5 miljard mensen in de huidige ontwikkelingslanden zullen leven, tegenover 1,2 miljard mensen in de geïndustrialiseerde landen.

Grootste verbruiker van energie

China is op dit moment hét voorbeeld van een land dat zich economisch snel ontwikkelt en waar de welvaart van een deel van de bevolking snel toeneemt. De gevolgen daarvan zijn inmiddels duidelijk.  Met een jarenlange economische groei van 8 á 10% is China in 2009 de grootste verbruiker van energie geworden. Terwijl de wasmachine, de ijskast en de airco gemeengoed zijn geworden bezit inmiddels 1 op de 10 stedelingen een auto en is de vleesconsumptie sterk toegenomen. Toch blijft China nog steeds ver achter bij het welvaartsniveau van de rijke, westerse landen. Hetzelfde geldt voor landen als India en Brazilië, die een vergelijkbare ontwikkeling doormaken.

Omdat de welvaart groeit, zal er op een gegeven moment meer vraag zijn naar energie en voedsel dan we kunnen produceren. Het helpt als we in de Westerse wereld zuiniger met energie omgaan en minder vlees eten. Maar dat is niet genoeg. In de toekomst moeten we meer voedsel produceren en meer gebruik maken van duurzame energie.

Fossiele energiebronnen raken uitgeput

Het internationaal Energie Agentschap schat dat de olie- en gasresereves in de komende twintig jaar met veertig tot zestig procent zullen afnemen. In de aardbodem liggen weliswaar nog enorme gasvoorraden opgesloten, maar de winning daarvan is technisch uiterst moeilijk. Met de aanwezige steenkoolreserves kunnen we nog heel lang vooruit, maar het gebruik van steenkool heeft als nadeel dat het gepaard gaat met een forse CO2-productie, waarmee het in sterke mate bijdraagt aan het broeikaseffect. Opslag van CO2 in de bodem wordt door de milieubeweging gezien als niet duurzaam, en hooguit een tijdelijke oplossing. Ook uranium is nog volop voorradig. Het gebruik van deze energiebron gaat niet gepaard met CO2-uitstoot, maar is vanwege stralingsrisico's en de langdurige opslag van kernafval maatschappelijk omstreden.

Klimaatverandering

Door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen warmt de aarde op. Dit zorgt voor een verandering van het klimaat en stijging van de zeespiegel. Met alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit, neerslagpatronen, de zoetwatervoorziening, de landbouw en voedselvoorziening en de veiligheid van mensen die in laag gelegen kustgebieden wonen. De NASA heeft een filmpje gemaakt waarin de gevolgen van klimaatverandering voor de plantengroei worden toegelicht. Volgens het rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) uit 2007 heeft menselijke activiteit hoogstwaarschijnlijk het grootste deel van de opwarming van de afgelopen 50 jaar veroorzaakt.

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Het gebruik van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool levert een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van CO2. Daarom hebben we  energiebronnen nodig die de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer niet verder doen toenemen, zoals  wind, waterkracht, aardwarmte, en vooral: De zon.

Doorzoek de website